Obchodní podmínky internetového obchodu Zlevněné-zboží


Prodávající:
Dux Logistics & Tech Praha s.r.o.
Sezemická 2863/8
19300, Praha 9 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem na Praze 9
IČ 037 72 985, DIČ CZ 037 72 985
Bankovní spojení: č. účtu: 5288766349/0800
 
Dále označen jako Prodávající nebo Provozovatel
Obchodní podmínky jsou platné od 18.11.2015.

1. Definice a výklad pojmů

  • Kupující – spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. (Dále jen „Kupující – spotřebitel“ nebo „Kupující“.)

  • Kupujícím – podnikatel - je osoba, která není spotřebitelem, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, popřípadě se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (Dále jen „Kupující – podnikatel“.)

  • Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím - spotřebitelem výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „OP“ nebo „Obchodní podmínky“) se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění pozdějších novelizací.

  • Kupní smlouva - Kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě mezi Provozovatelem jako Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy.

  • Internetový obchod - on-line obchod provozovaný na internetu, který umožňuje uzavírat Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím za použití komunikace na dálku. Internetový obchod je provozován na internetové adrese https://zlevnene-zbozi.cz/

  • Zboží – věci prodávané prostřednictvím internetového obchodu.

2. Objednávka

Nabídka zboží představuje vybrané zboží nabízené v Internetovém obchodě. Nabídka zboží je informativního charakteru a nepovažuje se za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

Vytvořením objednávky Kupujícím se rozumí výběr zboží, specifikace požadovaného množství, způsobu dopravy a způsobu platby. Tato objednávka se považuje za návrh na uzavření Kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím.

Prodávající se zavazuje přijmout návrh Kupní smlouvy, pokud tento není v rozporu s Obchodními podmínkami. Potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího je uzavřena Kupní smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím. Potvrzení objednávky je realizováno Prodávajícím na e-mailovou adresu udanou Kupujícím.

Náklady vzniklé Kupujícímu v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonické hovory apod.) hradí Kupující.

Prodávající si vyhrazuje právo ověřit platnost objednávky a kontaktovat Kupujícího prostřednictvím telefonního čísla uvedeného v objednávce. V případě, že se tímto způsobem Prodávajícímu nepodaří s Kupujícím objednávku potvrdit, má Prodávající nárok na zrušení objednávky bez náhrady.

Nabídka zboží je platná po celou dobu jeho nabízení v Internetovém obchodě (viz. §53 odstavec 4 písmeno i) občanského zákoníku).

Ceny zboží uvedené v Internetovém obchodě jsou ceny konečné, včetně příslušné sazby DPH.

3. Storno objednávky

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Storno objednávky po jejím závazném potvrzení je možné jen na základě vzájemné dohody.

4. Práva a povinnosti vyplývající z uzavření Kupní smlouvy

Prodávající je povinen po uzavření Kupní smlouvy dodat Kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a Kupující je povinen zboží převzít a Kupní cenu uhradit.
V případě porušení podmínek Kupní smlouvy a Obchodních podmínek ze strany Kupujícího si Prodávající vyhrazuje právo odstoupit od Kupní smlouvy. Povinností Kupujícího je uhradit Prodávajícímu veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména náklady na zaslání zboží, pokud jej nepřevezme. (Výše nákladů je uvedena v článku Prodej zboží a platba.)

5. Odstoupení od Kupní smlouvy spotřebitelem

Kupující-spotřebitel má v souladu s § 1829 a občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. V takovém případě Kupující-spotřebitel kontaktuje Prodávajícího a informuje ho o záměru odstoupit od Kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Kupující-spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění zašle na adresu Prodávajícího zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a v původním obalu. Vrácení zboží Prodávajícímu realizuje Kupující na vlastní náklady.

V případě, že vrácené zboží není kompletní, je bez obalu nebo je prokazatelně použité či znehodnocené, má Prodávající vůči Kupujícímu nárok na úhradu nákladů nutných k uvedení zboží do původního stavu. Vzniklý nárok na úhradu nákladů je Prodávající oprávněn si jednostranně započíst vůči ceně vráceného zboží Kupujícím. Prodávající vrací v takovém případě Kupujícímu pouze sníženou částku. O snížení částky je Prodávající povinen Kupujícího informovat.

Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu zaplacenou částku (případně sníženou o náklady vzniklé s uvedením vráceného zboží do původního stavu) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní od data odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než je vrácené zboží doručeno Prodávajícímu nebo než Kupující prokáže, že zboží v souladu s výše uvedenými podmínkami odeslal na určenou adresu. Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky způsobem, na kterém se obě strany shodly, obvykle převodem na bankovní účet Kupujícího.

Prodávající nepřijímá zásilku v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy formou dobírky.

Vrácené zboží zasílá Kupující na adresu Prodávajícího.

6. Odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícím

Prodávající má právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit v případech, kdy se stane plnění z jakéhokoliv důvodu nemožným.

V případě, že Prodávající odstoupí od Kupní smlouvy, je povinen o tomto kroku Kupujícího bezodkladně informovat a vrátit Kupujícímu veškeré zaplacené peněžní prostředky, které již Kupující uhradil.

Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy také u objednávky ze strany Kupujícího, který u dříve uzavřené Kupní smlouvy porušil své povinnosti podstatným způsobem. Toto porušení se pro účely odstoupení od smlouvy považuje za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.

7. Dodací podmínky

Požadovaný způsob dopravy určuje Kupující v Objednávce. Případná rizika spojená s tímto způsobem dopravy nese Kupující.

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou v případě dostupnosti produktu skladem a dle provozních možností Prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu od potvrzení objednávky.

Změny dodacích podmínek zboží i změny cen dopravy zboží jsou vyhrazeny.

8. Prodej zboží a platba

Požadovaný způsob platby určuje Kupující v Objednávce.

V případě, že si Kupující zboží nevyzvedl ve lhůtě určené přepravcem a žádá o opětovné zaslání zboží, účtuje Prodávající cenu přepravy ve výši vzniklých nákladů. 

Zboží je ve vlastnictví Prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží. Uhrazením Kupní ceny se rozumí den, kdy byla celková částka k úhradě připsána na účet Prodávajícího a to dle podmínek specifikovaných v potvrzení objednávky.

Změny podmínek platby za zboží i změny cen za platbu za zboží jsou vyhrazeny.

9. Odpovědnost z vadného plnění a záruka

Při prodeji použitého zboží prodávající ze zákona neodpovídá za vady, které se projeví později, než při převzetí zboží. U prodeje použitého zboží se záruka nevztahuje na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení , které měla věc při převzetí kupujícím. Záruku poskytujeme 1 rok od převzetí zboží kupujícím. Prodávající odpovídá podle § 616 odst. 1 obč. zák. pouze za vady, které prodávaná věc má již při převzetí (což musí kupující prokázat), přičemž se za takové vady nepovažují vady odpovídající míře běžného opotřebení. Pokud se však vada vyskytne v prvních dvanácti měsících (§620, 626 o.z.) po převzetí zboží, musí prokazovat prodávající, že vada vznikla teprve po převzetí zboží - pokud to neprokáže, zákon stanoví v § 616 odst. 4 vyvratitelnou domněnku, že se jedná o vadu, která již existovala v době převzetí. Nejde však o záruku (tou je totiž odpovědnost za vady, které se projeví až po převzetí zboží).

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, které se u zboží vyskytne v zákonem stanovené době od převzetí. Při uplatnění práva z vadného plnění je Kupující povinen prokázat uzavření Kupní smlouvy a to nejlépe dokladem o nákupu – fakturou. Kupující má povinnost specifikovat Prodávajícímu vadu, kvůli které zboží reklamuje.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

V případě, že reklamaci Prodávající neodmítne, vystaví Kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace. To bude obsahovat identifikaci Prodávajícího a Kupujícího, předmět reklamace dle Kupujícího, požadovaný způsob vyřízení reklamace, datum a místo přijetí reklamace, lhůtu, ve které bude přibližně reklamace vyřízena a podpis pracovníka Prodávajícího. 
V případě uznání reklamace za oprávněnou má Kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
O vyřízení reklamace je Prodávající povinen Kupujícího informovat způsobem, který sám použil nebo požadoval při uplatnění práva z vady.

Kupující je povinen si reklamované zboží vyzvednout v určené lhůtě. V případě nevyzvednutí zboží ze strany Kupujícího, kterému nebránily zvlášť závažné okolnosti, se reklamované zboží považuje za doručené. Případné náklady spojené s nevyzvednutím zboží ze strany Kupujícího je Prodávající oprávněn si účtovat na účet Kupujícího.

Záruka se nevztahuje:

- na vady vzniklé při poškození, zejména mechanickém, které bylo způsobeno nevhodnou manipulací nebo nešetrným či neodborným zacházením

- na vady vzniklé při dopravě a vinou špatného skladování

- na zboží, u něhož byly porušeny ochranné nálepky, pečeti, nálepky se sériovým číslem a podobně

- na vady vzniklé připojením zařízení na elektrickou síť, která neodpovídá platné státní normě

- na vady vzniklé nedostatečným zabezpečením zařízení proti vlivům okolního prostředí (otřesy, prach, vlhkost, elektrostatické a elektromagnetické pole, teplota atd.)

- na vady vzniklé vinou nevhodného spotřebního materiálu, nebo při překročení jeho životnosti

- použitím nesprávného (nelegálního) programového vybavení (škody způsobené počítačovými viry)

- v případě neodborného servisního zásahu jinou, než prodávajícím pověřenou osobou

- na vady vzniklé živelnou pohromou

10. Ochrana osobních dat

Vyplněním a odesláním objednávky v Internetovém obchodě Kupující souhlasí se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Prodávajícím. Tím se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu (je-li poskytnuto), IČ a DIČ (jsou-li poskytnuty).

Osobní data budou zpracována Prodávajícím pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely vedení registračního účtu. Pokud Kupující nezvolí jinou možnost, souhlasí také se zpracováním osobních údajů Prodávajícím pro účely zasílání informací a obchodního sdělení. Tento souhlas uděluje Kupující dobrovolně a má možnost kdykoli svůj souhlas pro zpracování za účelem informací a obchodních sdělení odmítnout. (Toto může Kupující učinit volbou na konci Obchodního sdělení nebo zasláním e-mailu na adresu Prodávajícího.)

Prodávající je povinen se při shromažďování a zpracování osobních dat řídit zákonem č. 101/2000Sb O ochraně osobních údajů.

Prodávající je povinen respektovat soukromí Kupujícího a chránit jeho osobní data před zneužitím.

Poskytnutá data jsou uchovávána a zpracována po dobu neurčitou a to v elektronické nebo tištěné podobě.

Kupující je oprávněn požadovat vysvětlení, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou shromažďovány nebo zpracovávány v rozporu s ochranou soukromí anebo je oprávněn požadovat, aby Prodávající sjednal nápravu případného vadného stavu.

Prodávající si vyhrazuje právo na použití tzv. cookies. Kupující souhlasí s ukládáním cookies na jeho počítač. Informace, které cookies zprostředkovávají jsou zcela anonymního charakteru a neumožňují jakoukoliv identifikaci konkrétní osoby. Kupující má možnost zakázat zpracování cookies na svém internetovém prohlížeči.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu.
Obchodní vztahy se řídí platným právním řádem České republiky. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice Internetového obchodu, si Prodávající vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Tato změna a její účinnost bude vhodným způsobem zveřejněna v Internetovém obchodu.

Praha 9 dne 18.11.2015